Seçkin Danışmanlık

Amaç:

Personel yönetimi ile insan kaynakları yönetimi arasındaki farklılıkları, insan kaynakları yönetimi fonksiyonlarının stratejik rolünü, işletme yapılanmasındaki yerini, insangücü planlamasını, iş analizlerini, seçme-yerleştirme süreçlerini, yetkinliklere dayalı mülakat yapılanmasını, performans yönetimini, iş değerlemesi ve ücret yönetimini ve çalışma hukuku temel alan konularını uygulama boyutuyla ele almaktadır.

İnsan Kaynakları Yönetiminin tanımı, önemi kapsamı ve içerdiği fonksiyonlar ele alınıp incelenecektir. İnsan Kaynakları süreçlerin kurulması ve Personel özlük isleri süreçleri ile olan ilişkisinin kuvvetlendirilmesinin sağlanması ve is mahkemelerinde işletmenin gücünü arttırmak, Firmanın hedefi doğrultusunda insan gücünün üst düzeyde verimli kullanılmasını sağlamak.           İnsan Kaynaklarının amaçları doğrultusunda eksikliklerin tespiti ve aksiyonların alınması, Kanunlar kapsamında ve kurumsallaşma sürecinde İnsan Kaynakları departmanların  geliştirilmesi ve süreçlerin kurulmasının sağlanması. 

Proğramın İçeriği;

 • STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
 • GÜNCEL İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARI
 • İŞ ANALİZİ, GÖREV TANIMI VE İŞ DİZAYNI UYGULAMALARI
 • PERSONEL SEÇME VE YERLEŞTİRME İLE MÜLAKAT TEKNİKLERİ
 • PERFORMANS YÖNETİMİ UYGULAMALARI
 • EĞİTİM VE GELİŞTİRME YÖNETİMİ
 • İŞ DEĞERLEME VE ÜCRET YÖNETİMİ
 • KURUM KÜLTÜRÜ VE KARİYER YÖNETİMİ
 • İNSAN KAYNAKLARI İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI
 • PERSONEL ÖZLÜK İŞLERİ UYGULAMALI BORDROLAMA
 • LİDERLİK VE MOTİVASYON
 • İLETİŞİM VE ÇATIŞMA YÖNETİMİ
 • TAKIM ÇALIŞMASI

 STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

 • İnsan kaynakları yönetiminin tanımı,
 • İnsan kaynakları yönetiminin amaçları nelerdir?
 • İnsan kaynakları yönetiminin tarihsel gelişimi,
 • İnsan kaynakları yönetimin temel ilkeleri nelerdir?
 • İnsan kaynakları yönetiminin firmaya katkıları nelerdir?
 • İşletmelerin vizyon misyon, stratejik hedefleri nelerdir?
 • İnsan kaynakları planlaması ve amaçları nelerdir?
 • İnsan kaynakları planlamasında analiz yöntemleri uygulamaları olarak yapılması,
 • Organizasyon şeması oluşturulması
 • İnsan kaynakları faaliyetlerin maliyetlerin izlenmesine ilişkin Örnekler nelerdir?
 • İş gücü genel envanteri
 • İş gücü beceri envanteri,
 • Personel değişim oranı,
 • Personel Devamsızlık oranların hesaplanması
 • Yeniden yerleştirme şemaları
 • Tüm insan kaynakları performans göstergelerin uygulamalı olarak yapılması
 • İnsan kayakları iş gücü maliyet tablosunun oluşturulması,
 • İnsan kayakları iş gücü planlamasının oluşturulması,
 • İnsan kaynakları profesyonellerinin  yeni yetkinlikleri  nelerdir?
 • İnsan Kaynakları denetiminin temel konuları neledir?
 • İnsan kaynakları Yöneticilerin Rolleri nelerdir?
 • Örnek Vaka çalışmaları.

İŞ ANALİZİ, GÖREV TANIMI VE İŞ DİZAYNI

 • İş Analizi nedir? Amaçları nelerdir?
 • İş Analizi Anket formu oluşturulması ve  uygulamaları  nelerdir?
 • İş Analizinden Elde edilen Bilgi Türleri nelerdir?
 • İş Analizcileri seçimi ve eğitim süreçleri nelerdir?
 • İş Analizi Kullanılan Yöntemler nelerdir?
 • İş Akışı  Şeması nedir?
 • İşletmelerde uygulamalı iş analizi süreçleri iş analizi nasıl olmalıdır?
 • Görev Tanımı nasıl oluşturulmalı?
 • Görev Tanımları içeriği nasıl olmalıdır? Dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?
 • İş Mahkemelerinde İş analizi ve Görev tanımının etkileri nelerdir?
 • İş Dizaynı çalışmaları nelerdir?
 • İş Dizayn Teknikleri nelerdir?
 • İş Dizaynın iş gücü verimliliğine etkileri nelerdir? 

 PERSONEL SEÇME VE YERLEŞTİRME YÖNETİMİ 

 • İş gören Bulma ve Seçmenin Önemi
 • İş gören bulma teknikleri nelerdir?
 • İşletmelerde işe alım ve yerleştirme süreçlerin yönetimi
 • Mülakat nedir?
 • Personel seçimimde Mülakat Yöntemleri nelerdir?
 • Kurgusuna göre mülakat türleri nelerdir?
 • İş görüşmeciye düşen görevleri nelerdir?
 • Görüşmede soru türleri nelerdir?
 • İşe alımlarında kullanılan test Uygulamaları
 • İşe alım uzmanlarının yaptığı hatalar nelerdir?
 • Mülakat Unsurları nelerdir?

PERFORMANS YÖNETİMİ VE PERFORMANS DEĞERLENDİRİLMESİ

 • Performans Değerlendirme nedir?
 • Performans Değerlendirme süreci amaçları ve kullanım alanları nelerdir?
 • Performans Yönetim sistemi nedir ?
 • Performans değerleme süreci nasıl belirlenir?
 • Performans değerleme yöntemleri nelerdir?
 • Uygulamalı olarak performans değerleme sisteminin kurulması
 • Performans Değerleme sonuçlarının kontrol aşamaları nelerdir?
 • Performans değerleme sonuçlarının analiz edilmesi,
 • Performans değerleme prosedürlerinin oluşturulması,
 • Örnek vaka çalışmaları
 • İş mahkemelerinde performans değerlendirmesinin önemi

  EĞİTİM VE GELİŞTİRME

 • Eğitim ve geliştirme tanımları nelerdir?
 • Eğitim Yönetimi süreci,
 • İşletmelerde Eğitim ve Geliştirmenin amaçları,
 • İşletmelerde yıllık eğitim planlaması oluşturulması
 • Eğitim ihtiyacının analizi aşamaları
 • Eğitim Prosedürünün hazırlanması
 • Eğitim bütçesinin hazırlanması
 • Oryantasyon eğitim süreçleri
 • İşbası eğitim ve İş dışı eğitim Yöntemleri
 • Eğitimde ölçme ve değerleme formları hazırlaması  ve raporlanması
 • Kişi başı eğitim olanların hesaplanması ve personel gelişim süreci
 • Örnek Vaka çalışmaları

 İŞ DEĞERLEME VE ÜCRET YÖNETİMİ

 • İş değerlemesinin Tanımı ve amaçları
 • İş değerleme süreci nelerdir?
 • İş değerleme yöntemleri nelerdir?
 • İşletmelerde iş değerleme nasıl yapılır?
 • Ücret yönetimi tanımı ve ilkeleri nelerdir
 • Ücretlemede güdülen Amaçlar nelerdir?
 • İş değerlemesinin ücret Yönetimine etkisi nelerdir?
 • İş değerlemede faktör ve derecelerin puanlandırılma aşamaları nelerdir?
 • İşletmelerde ücret yönetimin sisteminin kurulması
 • Ücretle menin oluşum süreci
 • iş değerlemesine göre ücretleme tablosu ve bantların oluşturulması
 • Öneri sistemin prosedürün oluşturulması ve verimlilik esasları hakkında yapılacak çalışmalar?

 KURUM KÜLTÜRÜ VE KARİYER YÖNETİMİ

 • Kariyer ve Kariyer Planlama  kavramı
 • Kariyer Hedefleri
 • Kariyer Yaşam aşamaları nelerdir?
 • İşyerinden kariyer aşamaları ve süreçleri
 • Organizasyon açıdan kariyer gelişimi
 • Kariyer geliştirmede yöneticilerinin rolleri
 • Kurum kültürü nedir?
 • Güçlü bir Kurum kültürü Oluşturmak için neler yapılmalı?
 • Kurum kültürü temelini boyutları nelerdir?
 • Çalışan memnuniyet anketi nedir?
 • Çalışan memnuniyet anketi nasıl olmalıdır?
 • Çalışan memnuniyet uygulama süreçleri dikkat edilmesi gereken nelerdir?
 • Anket uygulamaları ve sonuçların raporlandırılması.

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU  VE BORDROLAMA  UYGULAMALARI   

 • Puantaj nedir?
 • Ücret nedir? Ücret türleri nelerdir
 • Çalışma türleri nelerdir?
 • Günlük, Aylık Puantaj nasıl yapılır? Nelere dikkat edilmesi gerekir?
 • İşe giriş, işten çıkış işlemleri bildirimlerde dikkat edilmesi gereken hususlar.
 • Yapılan bordroların ve Çarşaf Bordroların kontrol edilmesi.
 • İşveren maliyetlerin hesaplanması.
 • Brütten Nete – Netten Brüte-
 • Normal çalışanların bordro hesaplaması,
 • Emekli çalışanların bordro hesaplaması,
 • Teşvikli çalışan personelin bordrosu,
 • Sakatlık indirimi alan personelin bordrosu,
 • Şahıs sigortasına sahip olan personelin bordrosu,
 • SGK tavanı aşan personelin bordrosu,
 • Ramazan erzakı veya değişik ödemeler alan personelin bordrosu,
 • Bordro hesabında prime tabi tutulmayan kazançlar nelerdir?
 • SGK tavanı aşan personelin takip eden aylardaki bordrosu,
 • Puantajların takibi ve bordroya yansımasında dikkat edilmesi gerekenler?
 • Gelir vergisi matrahı oranların bordro uygulamaları
 • Kümülatif Gelir Vergisi matrahının oluşumu ve bordrolama sonucunda etkisi.
 • Personel Özlük dosyasında olması gereken evraklar ve mahkeme süreçlerindeki önemi.
 • Sigortalıların prim gün sayısının SGK’ya bildirilmesinde dikkat edilmesi gereken hususlar.
 • Hafta tatili ücretine hak kazanıp kazanılmamasına göre prim ödeme gün sayısının hesaplanması.
 • Aylık İş Gücü Çizelgesi nedir? Ne zaman hazırlanır?
 • İş yasasına göre etkin dokümantasyon hazırlanması.
 • Kıdem Tazminatına hak kazandıran haller.
 • Kıdem ve İhbar Tazminatının hesaplanması.
 • Yıllık izin süreçlerinde dikkat edilmesi gereken konular nelerdir?
 • Personel işsizlik maaşı alma şartları nelerdir?

Eğitim Uzmanı: Serkan ÖZDEMİR

(İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı, İnsan Kaynakları Danışmanı)
Lisans eğitimini iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin İşletme bölümünde bitirdikten sonra İnsan kaynakları örgütsel değişim yüksek lisansı programında akademik öğrenimini tamamlamıştır. İş sağlığı ve iş güvenliği bölümünü tamamlamış ve C sınıfı İş sağlığı ve iş güvenliği uzmanlık sertifikasına sahiptir. Kariyer hayatında Gıda, Hizmet, Üretim sektörlerin öncü firmalarında İnsan Kaynakları ve kurumsal iletişim müdürü olarak çalışmıştır. Şuan insan kaynakları süreçlerin kurulması ve İş ve sosyal güvenlik hukuku personel yönetimi, Bordrolama SGK teşvikleri hakkında işletmelere danışmanlık ve eğitmenlik yapmaktadır. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında Adalet bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Bilirkişi olarak görev yapmaktadır. Hukuk mahkemelerin İş ve sosyal Güvenlik hukuku ve Personel alacak davalarında Bilirkişi olarak görev almaktadır. Bir dönem İstanbul bölgesinde Futbol hakemliği yapmış işlerin yoğunluğundan hakemlik kariyerine son vermiştir. Kocaeli insan kaynakları platformunun kurucusu ve başkanıdır. Kariyer hayatı boyunca sahip olduğu tecrübeleri ve almış olduğu profesyonel eğitimler ışığında eğitimlerindeki farklılığını ortaya koyarak kısa sürede dikkat çekmiş ve birçok kurumla anlaşarak, eğitmenlik ve danışmanlık hayatına devam etmektedir. 20.000 den fazla kişiye seminer ve eğitim vermiştir.

Uzmanlık alanı; İş ve sosyal güvenlik hukuku, kişisel gelişim eğitimleri, İnsan kaynakları, bordro ve teşvik danışmanlığı üzerinde odaklanmıştır..

Yer : Holiday Inn Gebze İstanbul Asia

Osmanyılmaz Mah. 633/2 Sok. No:55 Gebze - KOCAELİ

2020 Cumartesi-Pazar (10.00-17.00)

EĞİTİME KATILIM ÜCRETİ

1560 TL + KDV (%18) (Öğlen Yemeği ve İkramlar DAHİLDİR)

Garanti Bankası Gebze İsmetpaşa Şubesi (424 Şube Kodu)
IBAN No: TR64 0006 2000 4240 0006 2936 22
Hesap İsmi: Zübeyde Söğütlü Ay Seçkin Danışmanlık

Katılmak isteyen firmaların aşağıdaki katılım formunu doldurup katılım bedelinin yatırıldığına dair banka dekontu ile birlikte en geç  tarihi saat 12:00'a kadar SEÇKİN DANIŞMANLIK (tan Ahmet AY'a) (Tel: 0 544 417 49 48) (mail: egitim@seckindanismanlik.com.tr) iletmeleri gerekmektedir.

NOT: Banka Dekontunun Açıklama Bölümüne Eğitimin İsmi yazılması gerekmektedir.(Kontenjan Sınırlıdır)

KATILIM FORMU

KATILIMCININ:
AdıSoyadı :
Firmadaki Görevi :
Firma Ünvanı (Tamolarak):
Adresi :
V.Dairesi&Numarası :
E-Mail :
Telefon; GSM :
Eğitimin Adı :

▪ Bu eğitim kurum içi olarak da verilmektedir.
• Seminer ücretlerine; çay kahve ikramları dahildir.
• Seminer ücretine; öğle yemeği DAHİLDİR.
• Seminer sonunda Sertifika verilmektedir.
* Seçkin Danışmanlık önceden bilgilendirmek suretiyle gerektiğinde eğitmeni ya da seminer salonunu değiştirme, olumsuz hava koşulları ve benzer şartlar nedeniyle programı iptal etme veya erteleme hakkını saklı tutar..